• Các tour, tuyến du lịch được yêu thích
 • Thời gian đăng: 26/07/2019 09:52:23 AM
 •                       Các  tour, tuyến du lịch được yêu thích

  ĐIỆN BIÊN PHỦ CITY TOUR (1/2 ngày)

  -  THAM QUAN TP ĐIỆN BIÊN PHỦ - CÁC BẢN VĂN HÓA (1 ngày)

  -  TOUR TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỞ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ - HỒ PÁ KHOANG (1 ngày)

  - TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - BIA TƯỞNG NIỆM  NOONG NHAI - THÀNH BẢN PHỦ - KHOÁNG NÓNG U VA (1 ngày)

  - TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - THÀNH BẢN PHỦ - KHOÁNG NÓNG U VA - ĐỘNG  PA THƠM (2 ngày)

  - TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHOÁNG NÓNG PE LUÔNG (1 ngày)

  -  TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - THÁP MƯỜNG LUÂN - THÁP CHIỀNG SƠ - HANG MƯỜNG TỈNH (2 ngày)

  -  TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - MƯỜNG LAY - CẦU PÁ UÔN (3 ngày)

  -  TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - CHỢ PHIÊN XÁ NHÈ - ĐỘNG XÁ NHÈ – BÃI ĐÁ TẢ PHÌN - DI TÍCH THÀNH VÀNG LỒNG - RỪNG THÔNG TRUNG THU (4 ngày)

  - TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG NHÉ - ĐỈNH A PA CHẢI - CHỢ PHIÊN SÍN THẦU (4 ngày)

 • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch