• Hướng về Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
  • Thời gian đăng: 26/08/2020 08:29:02 AM
  • Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Người khẳng định: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy''. Những tư tưởng đó đã trở thành sức mạnh to lớn, giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước, đánh thắng chủ nghĩa thực dân và đế quốc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • gia-tri-truong-ton-cua-tuyen-ngon-doc-lap.jpg

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập

    Nhắc đến ngày lễ Quốc khánh 2/9 trong trái tim mỗi người dân Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Đây chính là dịp để chúng ta càng hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử, thành kính tri ân những người đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh, để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc. Qua đó, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc đổi mới, xây dựng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  • Tác giả: Vũ Hoạt, ảnh sưu tầm
  • Init HTML