• Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị
 • Thời gian đăng: 16/07/2020 05:10:17 PM
 • Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 17/6/2020 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị; ngày 14/7/2020, Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Tại hội nghị, đồng chí Tào Đức Lập phổ biến, làm rõ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 55-NQ/TW; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia để phát triển kinh tế-xã hội đất nước nhanh và bền vững.

  Anh-L-p-tri-n-khai-ngh-quy-t.jpg

  Đồng chí Tào Đức Lập phổ biến Nghị quyết số 55-NQ/TW

  Mục tiêu tổng quát của định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ thông tin về năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

  Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Bộ Chính trị đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cho định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó: Phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hoá, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả; phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng; đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa;

  Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu bộ phận đảng vụ xây dựng chương trình hành động nghị quyết của chi bộ thực hiện nghị quyết; yêu cầu từng đồng chí đảng viên, viên chức viết thu hoạch cá nhân, sau khi có hướng dẫn của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  B-th-ph-t-bi-u.jpg

  Đồng chí Phạm Văn Thăng - Bí thư Chi bộ kết luận tại buổi học tập, quán triệt Nghị quyết

 • Tác giả: Đức Lập
 • Init HTML