• Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 19/05/2020 10:29:25 PM
 • I. GIỚI THIỆU CHUNG

  Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

  Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên

  Tên tiếng Anh: Dien Bien Tourism Promotion Information Center

  II. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Trụ sở: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

  Điện thoại: (84-215) 3835026; (84-215) 3835238

  Website: dulichdienbien.vn

  Email: trungtamttxtdldienbien@gmail.com  ; ttttxtsl.svhttdl@dienbien.gov.vn

  Facebook: Du lịch Điện Biên - Dienbien Tourism

  Tik Tok: Du lịch Điện Biên

  Youtube: Du lịch Điện Biên

  III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

  1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, được thành lập theo Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Chính thức ra mắt và hoạt động từ ngày 20/11/2011. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

  2. Quảng bá, giới thiệu về du lịch địa phương ở trong và ngoài nước; xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; nghiên cứu, định hướng phát triển thị trưởng, sản phẩm du lịch; tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch; vận động tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triênd u lịch; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia phối hợp xúc tiến, quảng bá du lịch vùng, liên vùng, quốc gia.

  IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch ngắn hạn, dài hạn và hằng năm của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch; phối hợp với phòng chuyên môn du lịch thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo sở trình Uỷ ban nhân dân các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên.
  2. Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch của tỉnh Điện Biên; xây dựng quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh Điện biên; xây dựng định hướng phát triển thị trường du lịch của tỉnh Điện Biên;
  3. Xây dựng, quản lý, sử dụng và cung cấp ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du lịch dưới hình thưc kỹ thuật số, bản in, các chất liệu và hình thức khác;
  4. Xây dựng, quản lý, sử dụng,khai thác cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch của tỉnh Điện Biên.
  5. Xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu con người, di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, công trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hoá của tỉnh ở trong nước và ngoài nước;
  6. Tổ chức, tham gia các hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện du lịch quy mô tỉnh, liêm vùng, quốc gia, quốc tế;
  7. Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch;
  8. Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên;
  9. Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch và sự kiện quảng bá du lịch, thu hút đầu tư du lịch, hợp tác phát triển kinh doanh du lịch ở trong nước và quốc tế; tổ chức các chương trình khảo sát, chương trình giới thiệu du lịch( Famtrip, Presstrip, Roadshow) cho các doanh nghiệp, cơ quan báo chí trong và ngoài nước khảo sát các tuyến, điểm, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh;
  10. Thực hiện vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh;
  11. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, vận động tổ chức, cá nhân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn nếp sống văn minh nơi công cộng, vệ sinh môi trường; bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các hoạt động khai thác, phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên;
  12. Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch của địa phương;
  13. Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh;
  14. Tham gia các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, khoa học công nghệ, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh;
  15. Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ về du lịch với các tổ chức có liên quan ở trong nước và nước ngoài để phát triển du lịch theo đúng quy định của pháp luật;
  16. Tổ chức cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực du lịch, các dịch vụ du lịch theo quy định và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp có thu theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập
  17. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
  18. Lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm; lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm thuộc phạm vi quản lý theo quy định; quản lý tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của pháp luật.
  19. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật
  20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch và các cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

  V. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Giám đốc: Đặng Minh Phương 

  - Điện thoại: (84-215) 3812 388

  - Email: minhphuongdldb@gmail.com

  2. Phó Giám đốc: Bùi Thị Thu Hà

  - Điện thoại: (84-215) 3835 336

  - Email: buihadulichdb@gmail.com

  3. Phòng Hành chính - Quản trị

  - Trưởng phòng: Nguyễn Bích Hường

  - Điện thoại: (84-215) 3835238

  - Email: bichhuongphsdb@gmail.com

  4. Phòng Nghiệp vụ

  - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Hoa

  - Điện thoại: (84-215) 3835026

  - Email: maihoahp84@gmail.com

 • Tác giả: Mai Hoa