• Các bạn đang xem video: Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay năm 2021