• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Triển lãm ảnh "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang"

  Thời gian đăng: 02/05/2019 02:20:05 PM

  Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, Bảo tàng tỉnh Điện Biên tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang”.

  Ảnh được triển lãm tại 2 địa điểm: Sảnh tầng 2, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao từ ngày 05 - 06/5/2019 vàBảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ từ ngày 08 - 31/5/2019.Triển lãm gồm 150 bức ảnh với 4 nội dung:

  Phần 1: Chân dung Lãnh đạo tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ lịch sử. Giới thiệu hình ảnh chân dung của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ lịch sử.

  Phần 2: Sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với tỉnh Điện Biên. Gồm những hình ảnh thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

  Phần 3:Điện Biên trong thời kỳ kháng chiến. Giới thiệu những hình ảnh thể hiện chủ trương, kế hoạch của ta, diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và những thành tích của tỉnh đạt được trong cuộc đấu tranh chống phá hoại miền Bắc và sự chi viện cho miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

  Phần 4: Điện Biên thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển. Gồm những hình ảnh phản ánh những thành tựu của tỉnh Điện Biên đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

    Triển lãm ảnh "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tăng cường niềm tin vào sự Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên; tăng cường giao lưu văn hoá, học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền nững của đất nước.

 • Tác giả: Nguyễn Thị Thảo

 • Nguồn tin: